Cieľ vzdelávacej aktivity

Absolvent získa komplex odborných poznatkov a zručností nevyhnutných k výkonu činnosti delegát cestovnej kancelárie – miestny zástupca / sprievodca cestovného ruchu.

Počas kurzu sa absolvent naučí komunikovať so všetkými zainteresovanými v cestovnom ruchu, osvojí si princípy a metódy práce s klientmi, spôsoby organizácie služieb v oblasti cestovného ruchu, zároveň absolvent kurzu bude organizátorom, koordinátorom, obchodníkom a aj poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu.

Absolvent kurzu získa aj praktické zručnosti, spoločenské vystupovanie, schopnosť kreatívne pracovať. Uchádzači zároveň budú primerane adaptabilní, schopní aplikovať získané vedomosti v praktickom živote, pracovať samostatne aj v tíme.

Cieľová skupina absolventov

 • absolventi stredných a vysokých škôl,

 • osoby so záujmom pôsobiť ako sprievodca cestovného ruchu,

 • osoby so záujmom pôsobiť ako delegát cestovnej kancelárie – miestny zástupca

Požadované vzdelanie

 • stredoškolské s maturitou, znalosť slovenského jazyka slovom a písmom, znalosť cudzieho jazyka (minimálne na úrovni B1 spoločného európskeho rámca alebo maturitná skúška z cudzieho jazyka)

Profil absolventa

Absolvent špecializačného kurzu získa teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti na kvalifikované zvládnutie delegátskych / sprievodcovských služieb v mieste svojho pobytu. Je pripravený riešiť problémy poskytovania služieb v ubytovacích a stravovacích zariadeniach, organizovať a riadiť dovolenkové aktivity klientov cestovnej kancelárie, prezentovať a zastupovať záujmy klientov a CK. Všetko v záujme spokojnosti klientov a cestovnej kancelárie.

Kandidáti by mali vedieť komunikovať s klientmi čo najprofesionálnejšie a tak, aby im pomohli. Ak si zákazník želá viac informácií o histórii, kultúrnych podujatiach, nočnom živote, o Party Poker Slovakia, najbližšom supermarkete alebo pošte, kandidát by mal byť schopný poskytnúť bezchybnú informáciu alebo radu. Služba zákazníkom je v tejto oblasti prvoradá, efektívna služba s úsmevom.

Metódy výučby

 • prednáška lektora spojená s praktickými príkladmi,

 • samostatná práca účastníkov a riešenie konkrétnych situácií,

 • tréning spojený s aplikáciou bežných situácií, s ktorými sa účastník stretne (napr. info – schôdza, ubytovanie klientov, reklamácie klientov, krádeže, straty dokladov a pod.).prednáška lektora spojená s praktickými príkladmi samostatná práca účastníkov a riešenie konkrétnych situácií

Priebeh kurzu

Kurz je realizovaný víkendovou formou (piatok až nedeľa).

Forma záverečnej skúšky

Skúška je ústna a koná sa pred skúšobnou komisiou. Každý účastník si vyžrebuje otázky z preberanej problematiky. Z každého predmetu odpovedá na jednu vylosovanú otázku. V predmete Technika a metodika pri práci delegáta CK každá otázka pozostáva z dvoch častí – teoretickej a praktickej prezentácie riešenia popísanej situácie. Na prípravu má každý účastník skúšky 10 minút. Skúška nezahŕňa predmet Základy prvej pomoci. Tento predmet je hodnotený len zápočtom (účasťou na hodinách prednášajúceho). Okrem toho, skúška zahŕňa praktickú prezentáciu odborných vedomostí a odborných zručností zadefinovaných v otázkach. Jazykové vedomosti overí skúšajúci s príslušnými znalosťami jazyka. Účastník kurzu si môže vybrať z možností:

 1. preukázanie schopnosti všeobecne konverzovať v rozhovore so skúšajúcim v dĺžke 10 min., konverzácia má napodobňovať bežný rozhovor medzi sprievodcom a turistom

 2. pripravenie si a podanie výkladu podľa vlastného výberu o prírodnom a kultúrnom dedičstve miesta alebo oblasti v dĺžke 5 min., uchádzač môže nahliadnuť do poznámok (nesmie ich však doslova čítať), skúšajúci môže položiť 1 – 2 doplňujúce otázky k téme výkladu.

Účastník môže vykonať záverečnú skúšku, ak absolvoval najmenej 75% výučby.

Priebeh skúšky

Kontrola totožnosti účastníka podľa preukazu totožnosti, vylosovanie otázok, individuálna príprava ku skúške a vlastná skúška.

 

Hodnotenie skúšky

Znalosti z každého predmetu sú hodnotené známkou prospel – neprospel. Skúška je taktiež hodnotená známkou „prospel“ alebo „neprospel“. Ak je aspoň jeden predmet hodnotený známkou neprospel, tak celá skúška je hodnotená známkou „neprospel“. V prípade, že účastník sám odstúpi od skúšky z dôvodu neznalosti problematiky, skúška je hodnotená „neprospel“. Rovnako to platí i v prípade, ak sa účastník na skúške nezúčastní.

 

Osvedčenie

Po úspešnom absolvovaní skúšky účastník získa OSVEDČENIE o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou, ktorým preukazuje kvalifikáciu delegáta cestovnej kancelárie – miestny zástupca/sprievodcu cestovného ruchu.

Časový rozsah aktivity a predmetová skladba

Delegát CK

300 vyučovacích hodín (1 hod. = 45 min.).
Predmetová skladba je nasledovná:

 • Metodika činnosti delegáta cestovnej kancelárie

 • Technika v cestovnom ruchu

 • Základy ekonomiky cestovného ruchu

 • Geografia cestovného ruchu

 • Psychológia v práci delegáta cestovnej kancelárie

 • Základy prvej pomoci

 • Exkurzie

Sprievodca CR

310 vyučovacích hodín (1 hod. = 45 min.)
Predmetová skladba je nasledovná:

 • Základy ekonomiky cestovného ruchu

 • Metodika činnosti sprievodcu cestovného ruchu

 • Technika v cestovnom ruchu

 • Geografia cestovného ruchu

 • Psychológia v práci sprievodcu

 • Dejiny a kultúra

 • Základy prvej pomoci

 • Gastronómia, hotelierstvo

 • Exkurzie

Cena

590,- EUR (17 774,34 Sk) – Nitra

1 EUR = 30,1260 SKK

Cena opravnej skúšky

Školné zahŕňa poplatok za kurz a jeden termín skúšky. Vykonanie skúšky záleží na vôli poslucháčov. V prípade, že účastník kurzu neabsolvujete záverečnú skúšku, upozorňujeme, že nevydávame samostatné osvedčenie o absolvovaní kurzu. Cena opravnej skúšky je 50,- €. Pokiaľ sa účastník kurzu na skúške vôbec nezúčastní, cena skúšky v náhradnom termíne je taktiež 50,- €. O náhradnom termíne bude účastník kurzu informovaný minimálne 2 týždne vopred, a to elektronickou formou (e-mail) alebo telefonicky.