Naši lektori

Svojou kvalitnou prácou a výsledkami si získali uznanie manažérov CK a dlhé roky pracujú pre renomované CK. Vyberáme ich na základe odbornosti, praktických skúseností a pedagogických schopností. Lektorov považujeme za najdôležitejší článok procesu vzdelávania, ktorý ovplyvňuje kvalitu delegáta CK, jeho pripravenosť a predpoklad na úspešné zvládnutie práce.
Sú to predovšetkým odborníci z praxe, pedagógovia na stredných a vysokých školách, ako aj špecialisti partnerských spoločností.

Darko Ďurica (Ing., PhD.), 1976

Metodika činnosti sprievodcu cestovného ruchu, Technika v cestovnom ruchu, Exkurzie.

 • prácou delegáta sa zaoberá 12 rokov (CK INTERMEDIAL, CK TIP travel …)

 • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 • rodom z Chorvátska (Ilok), dolnozemský Slovák

 • zvedavý, bez predsudkov, zastáva jednoduché a dostupné spôsoby riešení

Ivan Kühn (Ing.), 1946

Základy ekonomiky cestovného ruchu, Metodika činnosti sprievodcu cestovného ruchu, Technika v cestovnom ruchu, Exkurzie, Geografia cestovného ruchu, Gastronómia, Hotelierstvo, Exkurzie.

 • v cestovnom ruchu pracuje 40 rokov

 • 35 rokov pôsobí v príprave sprievodcov CR

 • ukončené štúdium prevádzka a ekonomika VŠP Nitra zahraničný obchod VŠE Bratislava aktívny sprievodca od roku 1970

 • využíva skúsenosti zo svojich pracovných ako i súkromných ciest

 • je zástancom, že teória je dobrá len vtedy, keď sa používa na praktickú aplikáciu

Mária Brázdiková (Bc.), 1987

Základy prvej pomoci.

 • absolventka bakalárskeho štúdia –záchranár na UKF Nitre

 • svoje skúsenosti zdokonaľuje na oddelení KAIM vo FN Nitra

 • jej snahou je vždy pomôcť o čom svedčí jej prístup k práci

 • ľudský život je nadovšetko a preto sa oň treba starať

Anna Vasková (RNDr.), 1961

Technika a metodika pri práci delegáta, Anglický jazyk pri práci delegáta/sprievodcu, Metodika činnosti sprievodcu cestovného ruchu, Technika v cestovnom ruchu, Exkurzie.

 • pracuje ako delegátka a sprievodkyňa CR od r. 1984

 • absolvovala štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

 • vyučuje anglický jazyk

 • rada cestuje, objavuje nové a zachraňuje iných

Helena Domankušová (PhDr.), 1955

Psychológie v práci delegáta CK/sprievodcu CR.

 • vyštudovala psychológiu na UK v Bratislave (Univerzita Komenského)

 • celý život pracuje v poradenskej praxi s dospelou populáciou a rodinami

 • pedagogické skúsenosti nadobudla ako externá pracovníčka UKF v Nitre

 • má bohaté lektorské skúsenosti z výcvikových programov rozvoja osobnosti

 • poznanie: techniky a vedomosti sú iba nástroje zručností, až život je skúškou

Pavel Žebrak (PhDr.), 1955

Dejiny a kultúra, Exkurzie.

 • študoval históriu a archeológiu na Univerzite Klimenta Ochridského v Sofii

 • 12 rokov pracoval ako odborný asistent v Archeologickom ústave SAV v Nitre

 • od roku 1991 učí dejepis na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre

 • viac ako 15 rokov učil dejiny Slovenska a jeho kultúry v kurze cestovných sprievodcov

 • dejiny nie sú suchým súborom nudných faktov, ale fantastickou cestou životom predošlých generácií