OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Vítame Vás na internetovej stránke www.delegatck.sk. Pred využitím našich služieb/kurzov, predovšetkým pred odoslaním online prihlášky si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky a upozornenia. Tieto obchodné podmienky sú zmluvou medzi Vami ako Záujemcom a spoločnosťou DespaD, s.r.o. ako Vzdelávacou inštitúciou. Použitím Stránky vyjadrujete súhlas s ustanoveniami a podmienkami uvedenými nižšie.

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom www.delegatck.sk a upravujú práva a povinnosti medzi Záujemcom a Vzdelávacou inštitúciou. Podmienky sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Podmienkami, základné zásady a princípy obchodných vzťahov upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi Záujemcom a Vzdelávacou inštitúciou uvedené inak.

„Vzdelávacia inštitúcia“ sa rozumie:

DespaD, s.r.o.
Dlhá 819/27
SK-949 01 Nitra

IČO: 47 179 040
DIČ: 2023787370
IČ DPH: SK2023787370

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel s.r.o vložka č. 34369/N

„Záujemca“ sa rozumie v elektronickej databáze Vzdelávacej inštitúcie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú Online prihlášku. Záujemca je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

Online prihláška“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Záujemcovi.

„Uchádzač“ sa rozumie v fyzická osoba, ktorá reálne začne navštevovať kurz/y. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Kurz/Služba“ sa rozumie kurz ktorý Vzdelávacia inštitúcia ponúka na svojich Stránkach. Službou sa rozumie poradenstvo a služby súvisiace s uplatnením na trhu práce podľa dohody.

 

I. Online prihláška a prihlásenie do kurzu

1.1 Prihláška poslaná cez internet je nezáväzná. Slúži iba na predbežnú rezerváciu miesta v kurze. Záujemca potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé a presné. Vyplnenie a odoslanie dotazníka nie je pre Záujemcu ani pre DespaD, s.r.o. záväzným prísľubom budúcej spolupráce, a preto nevznikajú z jeho odoslania a prijatia žiadne vzájomné nároky.

1.2 Zmluvný vzťah medzi Vzdelávacou inštitúciou a Záujemcom/Uchádzačom vzniká až na základe uhradenie poplatku za služby/kurz/y najneskôr však v deň nástupu na kurz.

1.3 Odoslaním elektronickej Online prihlášky Záujemca záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Online prihlášky Záujemca akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania Online prihlášky.

1.4 Pod odoslaním Online prihlášky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Odoslať“ pri vyplnení všetkých povinných údajov na Stránke v časti Online prihláška.

 

II. Cena služieb/kurzov

2.1 Ceny služieb/kurzov platia tak ako sú uvedené na Stránke v čase zaslania Online prihlášky a v tejto výške sú aj účtované.

2.2 Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za služby/kurzy.

2.3 Ceny služieb/kurzov sa môžu na Stránke zmeniť, v závislosti od rozhodnutia Vzdelávacej inštitúcie a to predovšetkým z dôvodu zvýšenia nákladov spojených s organizovaním kurzov.

 

III. Platobné podmienky

3.1 Účastník kurzu sa prihlásením do kurzu zaväzuje uhradiť kurzový poplatok podľa aktuálnych sadzieb uvedených na stránke www.delegatck.sk alebo pokynov poskytovateľa. A to buď prevodom na účet poskytovateľa, ktorý je vedený vo: Fio banka, číslo účtu (IBAN) SK91 8330 0000 0028 0069 0125, BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX alebo platbou v hotovosti priamo na mieste.
Poznámka platby: meno a priezvisko.

3.2 V prípade neabsolvovania alebo neúspešného zloženia záverečných skúšok určí vzdelávacia inštitúcia uchádzačovi náhradný termín konania skúšky. Náhradný termín konania skúšky ako aj opravná skúška sú spoplatnený jednorazovým poplatkom 50€. Jednorazový poplatok je nevratný bez ohľadu na výsledok.
Účastník kurzu môže požiadať o vystavenie duplikátu Osvedčenia o absolvovaní kurzu. Opätovné vystavenie je spoplatnené sumou 15€ a účastníkovi kurzu sa zasiela po uhradení administratívneho poplatku podľa vzájomnej dohody.

3.3 Úhrada celkovej ceny služieb/kurzov zo strany Záujemcu/Uchádzača je považovaná za zrealizovanú, keď banka Vzdelávacie inštitúcie potvrdí prijatie platby.

3.4 Úhrada zrealizovaná iným spôsobom ako je definované v bodoch 3.1 a 3.2 môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Vzdelávacej inštitúcie.

 

IV. Storno objednávky

4.1 Vzdelávacia inštitúcia stanovuje nasledovné storno podmienky:

   • stornovanie kurzu do termínu otvorenia kurzu – storno poplatok: žiaden. Záujemcovi bude vrátená celková suma peňazí, ktorú poukázal Vzdelávacej inštitúcií na účet.
   • stornovanie kurzu po zahájení prvého víkendu výučby – storno poplatok: 50% z ceny kurzovného.
   • stornovanie kurzu po zahájení druhého víkendu výučbyplná výška kurzovného.
   • stornovanie Služby do termínu Pohovoru – storno poplatok: žiaden. Záujemcovi bude vrátená celková suma peňazí, ktorú poukázal Vzdelávacej inštitúcií na účet.
   • stornovanie Služby po zahájení Pohovoru – storno poplatok: plná výška uhradeného poplatku.

4.2 Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy Záujemca/Uchádzač telefonicky, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Vzdelávacej inštitúcie oznámenie doručené.

 

V. Práva a povinnosti Vzdelávacej inštitúcie

5.1 Vzdelávacia inštitúcia je povinná spracovať záväznú Online prihlášku, odoslať Záujemcovi/Uchádzačovi všetky potrebné informácie súvisiace so službou/kurzom.

5.2 Vzdelávacia inštitúcia má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne požiada.

5.3 Záujemca/Uchádzač má právo od služieb/kurzu (záväznej online prihlášky) odstúpiť až do okamihu otvorenia kurzu a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

5.4 Vzdelávacia inštitúcia si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Záujemcu/Uchádzača ich uverejnením na Stránke.

5.5 Vzdelávacia inštitúcia si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

 

VI. Práva a povinnosti kupujúceho

6.1 Záujemca má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Vzdelávacej inštitúcie, ak o to požiada písomnou formou resp. e-mailom. Vzdelávacia inštitúcia sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti resp. e-mailu Záujemcu/Uchádzača údaje o Záujemcovi/Uchádzačovi z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.

6.2 Záujemca/Uchádzač zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa jeho samotného. Aktualizovať údaje môže Záujemca/Uchádzač prostredníctvom mailovej adresy Vzdelávacej inštitúcie.

 

VII. Ochrana osobných údajov

7.1 Vyplnením online formulára v rámci internetovej stránky www.delegatck.sk, Záujemca udeľuje Vzdelávacej inštitúcii súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Záujemcovi a jeho záujemcoch pre účel poskytovania služieb Vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Vzdelávacia inštitúcia odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Záujemcu/Uchádzača v nevyhnutnom rozsahu.

7.2 Vzdelávacia inštitúcia vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Záujemcovi/Uchádzačovi a na zabezpečenie ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Vzdelávacej inštitúcie.

7.3 Vzdelávacia inštitúcia sa zaväzuje, že osobné údaje Záujemcu/Uchádzača neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje Záujemcu/Uchádzača budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Záujemcom/Uchádzačom a Vzdelávacou inštitúciou. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

VIII. Licencie, Autorské práva

8.1 Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika, vrátane úprav, výberov a zbierania a všetok software sú majetkom Vzdelávacej inštitúcie. Záujemca týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia online prihlášky.

8.2 Akékoľvek ďalšie používanie materiálov zo Stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie za účelom iným ako bolo definované v bode 8.1, je bez predchádzajúceho súhlasu Vzdelávacej inštitúcie zakázané. Záujemca/Uchádzač alebo tretia strana berie na vedomie, že Vzdelávacia inštitúcia ostáva jediným vlastníkom takýchto materiálov a že Záujemca/Uchádzač alebo tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva stiahnutím takýchto materiálov. Vzdelávacia inštitúcia si vyhradzuje právo odvolať kedykoľvek túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Vzdelávacej inštitúcie.

8.3 Ochranná známka/Logo. Označenie „DespaD“, všetky logá Vzdelávacej inštitúcie a všetky tituly, písma, mená, grafika a tlačidlové ikony alebo iný majetok patriaci Vzdelávacej inštitúcie nesmú byť použité iným spôsobom než je presne vymedzené v týchto Podmienkach.

8.4 Všetky ostatné ochranné známky, mená produktov a názvy spoločností alebo logá objavujúce sa na Stránke sú majetkom ich zákonných vlastníkov a Záujemcovi/Uchádzačovi nevzniká používaním Stránky alebo služieb Vzdelávacej inštitúcie žiadne vlastnícke ani autorské právo týkajúce sa týchto ochranných znakov, loga a názvov.

8.5 Záujemca/Uchádzač sa zaväzuje, že bez súhlasu Vzdelávacej inštitúcie učebné materiály Vzdelávacej inštitúcie nebude voľne šíriť a poskytovať tretím osobám, čím by mohli byť porušené autorské práva.

 

IX. Dostupnosť stránky

9.1 Záujemca berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať.

9.2 Prístup na Stránku je zabezpečený jednorazovo. V prípade potreby kontaktovať Vzdelávaciu inštitúciu môže Záujemca/ Uchádzač hoci kedy poslať mail na adresu info@delegatck.sk

9.3 Záujemca/Uchádzač súhlasí so znášaním zodpovednosti za dôvernosť informácií týkajúcich sa osobných údajov použitých na Stránke. Záujemca/Uchádzač súhlasí s tým, že v prípade neoprávneného prihlásenia na Stránku pod jeho menom bezodkladne informuje Vzdelávaciu inštitúciu.

9.4 Záujemca/Uchádzač súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Vzdelávacou inštitúciou. Záujemca/ Uchádzač potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý uzatvoriť zmluvu a splniť vyššie uvedené povinnosti.

 

Záverečné ustanovenia

Práva Záujemcu/Uchádzača vo vzťahu k Vzdelávacej inštitúcii vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Vzdelávacia inštitúcia nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

 

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 06.01.2015

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vyplnením registračného formulára (online prihlášky) v rámci internetovej stránky delegatck.sk Záujemca/Uchádzač udeľuje Vzdelávacej inštitúcii súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Záujemcovi/Uchádzačovi pre účel poskytovania služieb Vzdelávacou inštitúciou v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Vzdelávacia inštitúcia odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Záujemcu/Uchádzača v nevyhnutnom rozsahu.

 

Vzdelávacia inštitúcia sa zaväzuje, že osobné údaje Záujemcu/Uchádzača neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje Záujemcu/Uchádzača budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Vzdelávacou inštitúciou a Záujemcom. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Vzdelávacia inštitúcia vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Záujemcovi/Uchádzačovi a sprístupní ich len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Vzdelávacej inštitúcie.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Vzdelávacia inštitúcia garantuje kvalitu služieb/kurzov.

      1. V prípade ukončenia kurzu:
      • zo strany Záujemcu/Uchádzača – Záujemca//Uchádzač nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy,
      • zo strany Vzdelávacej inštitúcie – má Záujemca/Uchádzač nárok na vrátenie celej zaplatenej sumy.

Ak by sa príslušný kurz neotvoril, poskytovateľ sa zaväzuje ponúknuť Záujemcovi/Uchádzačovi inú alternatívu, alebo vrátiť peniaze.

      1. Reklamovať je možné len služby/kurzy, ktoré sú ponúkané prostredníctvom www.delegatck.sk

Vzdelávacia inštitúcia neposkytuje finančnú kompenzáciu v prípade neúčasti Záujemcu/Uchádzača počas trvania kurzu. V prípade zrušenia vyučovacej hodiny zo strany Vzdelávacej inštitúcie má Záujemca/Uchádzač nárok na náhradu danej vyučovacej hodiny v inom časovom termíne. V prípade zrušenia celého kurzu má Záujemca nárok na úplnú finančnú náhradu. Výučba neprebieha počas sviatkov.

      1. Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste.
      2. Reklamácia musí byť odoslaná emailom na adresu info@delegatck.sk
      3. Záujemca/Uchádzač zodpovedá Vzdelávacej inštitúcii za všetky straty, ktoré jej vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojej online prihláške.
      4. Vzdelávacia inštitúcia za zaväzuje poskytnúť plnohodnotné služby/kurzy, za ktoré si Záujemca/Uchádzač zaplatil. Vzdelávacia inštitúcia sa zaväzuje dodržiavať časový rozvrh hodín a o prípadných zmenách Záujemcu/Uchádzača vopred informovať.
      5. Vzdelávacia inštitúcia je povinná vypočuť si a evidovať prípadné sťažnosti a pripomienky Záujemcu/Uchádzača ohľadom kvality práce Vzdelávacej inštitúcie alebo jej pracovníkov. Vzdelávacia inštitúcia sa tiež zaväzuje, že všetky vzniknuté problémy bude so Záujemcom/Uchádzačom riešiť v prvom rade zmierlivo a na základe vzájomnej dohody.